Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
ЗА НЕРЕДОВНО ПЛАЌАЊЕ ЌЕ СЕ ПРЕСМЕТУВА КАМАТА!
02.03.12

Почитувани корисници, правата и обврските на МЈП ПРОАКВА и на корисниците на услуги се пропишани со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на Р.Македонија бр 68/05 од 05.10.2004 год.) Р.Е. Водовод Охрид Ве известуваат дека почнувајки од месец февруари во сметките за потрошена вода се пресметува затезна камата за нередовно плаќање на сметките. За да не се изложува на дополнителни трошоци, корисникот е должен да ја плати сметката во рокот наведен на сметката, односно плаќање во рок од 8 дена од денот на настанувањето на должничко доверителски однос, најдоцна до 20-ти во месецот. Доколку не се изврши плаќање во овој рок засметуваме камата.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати